www.mobarn.noVåre barnehager

Med fokus på miljø og bærekraft

Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda, og hele verden er idag opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. "Å ta vare på" er det bærekraft handler om. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Det kan være lett å forbinde bærekraft med kun natur og miljø, men det tar for seg mye mer enn det, som det sosiale fellesskapet, solidaritet, strukturer og systemer.

I vår barnehage ønsker vi å lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi vil fremme og utvikle omsorg for verden vi lever i, både for dagen idag og for fremtiden. Det er dagens barnehagebarn som vil kjenne på konsekvensene av dagens miljøutfordringer på kroppen.Vi vil også fremme egenskaper som å vise solidaritet, handle etisk og tenke kritisk. 

Voksenrollen

Bærekraft omfatter også voksenrollen, som er en av de viktigste kvalitetsfaktorene for at barna skal kunne oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel. De voksne i barnehagen er forbilder og rollefigurer for barna, og barna er morgendagens samfunnsborgere. Personalet har både gode muligheter til, og ansvar for å legge til rette slik at barna får gode og innholdsrike dager i barnehagen. Å sørge for at barn får muligheter til å leke, lære, og utvikle seg i trygge omgivelser, har også en positiv effekt på barnas psykiske helse.

For å møte kravene som stilles til personalet er det helt nødvendig å jobbe med kompetanseutvikling og fokuserer på et godt fellesskap og sammarbeid. I Cecilienfryd barnehage jobber vi jevnlig med ulike prosjekter i fellesskap med kommunen, og internt oppdaterer personalet seg gjennom refleksjonsarbeid og samtaler, kurs, lesing, og kompetanseprogram.

Livsmestring

Barnehagen skal bidra til at barn opplever livsglede, og forebygge mobbing og utjevne sosiale forskjeller. Vi skal være et trygt og utfordrende sted der barna opplever fellesskap og vennskap, lek, læring og mestring. Samtidig skal barna få støtte i å mestre motgang og bli kjent med egne og andres følelser.

Vi er en stor barnehage med et allsidig mangfold, både i barnegruppen og i personalgruppen. Dette opplever vi som en ressurs i både fellesskapet og i det pedagogiske arbeidet. For at barna skal bli trygge og kunne danne vennskap på tvers av avdelingene har vi en del felles aktiviteter, enten med samarbeidsavdeling, turgrupper, eller annet. Hver enkelt avdeling observerer barnegruppen jevnlig for å legge til rette for et inkluderende miljø, og for å forebygge og oppdage krenkelser og utestengelse. Mobarn har utformet planen"Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager" som er et nyttig verktøy ihht dette arbeidet.

Bærekraftig kosthold

Mat og drikke som serveres i barnehagen utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold, derfor er det viktig for oss å legge til rette for ernæringsmessige fullverdige måltider.

Mat og drikke er "drivstoffet" vårt og er nødvendig for både bevegelse og vekst. Barnehagebarn er som regel svært aktive og vokser raskt, og vi fokuserer også på å gi barna kunnskap om sunn og bærekraftig mat. Vi følger retningslinjne til Helsedirektoratet, og vi serverer to varmmåltid per uke gjennom ordningen MATiBOX.

Trygghetssirkelen (COS)

Noen av pedagogene hos oss har gjennomført sertifiseringskurs i Trygghetssirkelen, og det øvrige personalet blir jevnlig veiledet i metoden gjennom året. Trygghetssirkelen tar i korte trekk for seg barnas tilknytningsbehov og løsrivelsesprosessen mot det nye og det ukjente.

Trygghetssirkelen er fremstilt som en sirkel der barna beveger seg bort fra den trygge havnen som en omsorgsperson bør være, for å utforske, og gå tilbake til den trygge havnen når barnet føler seg truet, eller trenger tryghet og trøst.